Blog

בקשות לסיוע


יוני 10, 2018 0

ניכוי מס


אוגוסט 11, 2017 0

טופס 46


אוגוסט 11, 2017 0

חברי העמותה

♦ העמותה מונה 7-10 חברים, מתוכם נבחר הועד. ♦ בין תפקידי הועד: יו”ר,מנכ”ל, גזבר וחברי ועדת הביקורת הפנימית. ♦ כל חברי העמותה פועלים בהתנדבות. רובם גמלאים,מנהלי בנק לשעבר, יזמים אנשי חינוך וכד’. לחזור לפרופיל של העמותה


יולי 18, 2017 0

המאפיינים היחודיים של העמותה

♦ כל הפעילות נעשית בהתנדבות. ♦ הסיוע ניתן על בסיס פניות של אנשי מקצוע (עובדים סוציאליים, מנהלי בתי ספר וכדי)    המכירים אישית את המשפחות הנזקקות וצרכיהם, ומוודאים כי הסיוע הכספי הניתן אכן יממן הצורך את הדחוף המבוקש.


יולי 18, 2017 0

מייסד הקרן

מייסד הקרן, היזם והרוח החיה בה הוא מר מאיר אבלסון, אשר ניצל מתאונת מטוס בעת שירותו כנווט בחיל האויר הבריטי,  עלה לארץ, ומאז הקדיש את כל חייו לעבודה בהתנדבות בקרב בני נוער בשכונות בירושלים, בית שמש וכרמיאל, וזכה בפרסי הוקרה רבים.


יולי 18, 2017 0

אישורים ומיסוי

לעמותה אישור כי התרומות מוכרות כהוצאה בהתאם לס’ 46 לפקודת מה הכנסה. לעמותה אישור ניהול תקין .  כל הפעילות הכספית של העמותה מבוקרת על ידי רואה חשבון חיצוני,אשר גם מכין את הדו”חות הכספיים השנתיים. העמותה מוכרת כמלכ”ר. לחזור לפרופיל של העמותה


יולי 18, 2017 0

פרטי הסיוע הניתן באמצעותינו

 הסיוע ניתן למימון צרכים דחופים של נוער, ושל משפחות במצוקה:


יולי 18, 2017 0
Accept Donations

Accept Donations

Fund raising is essential to non-profit organizations. To help you with this, Foundation includes ways to help you gather donations. The home page has an optional donations bar that you can use to help raise funds. It allows you to give a call to action, a description of your campaign, goal, percentage raised graph and…
Read more


ינואר 15, 2013 0